نمایش دادن همه 13 نتیجه

نمایش اسلایدبار
نمایش 9 24 36

سوپر فیوتاپ

2,916,000 ریال 2,720,000 ریال

سوپر فیوتاپ (کارتن)

36,240,000 ریال 34,799,000 ریال

سوپر فیوتاپ(نیم لیتری)

1,596,000 ریال 1,500,000 ریال

فروتالیو

3,456,000 ریال 3,268,800 ریال

کود اکورمون ۰/۵ لیتری (کارتن)

73,450,000 ریال 70,327,000 ریال

کود بیوسکونشیال ۲ امکس

2,990,000 ریال

کود راسینال(محرک رشد ریشه)

11,650,000 ریال 11,212,500 ریال

کود سکونشیال ۲ امکس

2,268,000 ریال 2,173,500 ریال

کود فروت ست پادنا

510,000 ریال

کود کامل ۲۰-۲۰-۲۰ باواریا (۱۵کیلوگرمی)

9,650,000 ریال 8,925,000 ریال

کود کامل ۲۰-۲۰-۲۰ فرتی گل

3,553,700 ریال

کود کامل ۳۶-۶-۱۲ به همراه منیزیم سولار

10,350,000 ریال 8,909,700 ریال

وکسال پتاسیم (کا۴۰)

1,872,000 ریال 1,837,000 ریال