کود فرتی گل 10-50-10 (فسفربالا)

کود فرتی گل ۱۰-۵۰-۱۰ (فسفربالا)

 • با توجه به فرموله‌ی خاص خود بهترین زمان استفاده ابتدای فصل و گلدهی می‌باشد.
 • بهترین جواب‌دهی را در ابتدای دوره برای افزایش ریشه‌زائی و تحریک گیاه برای گل‌دهی داراست.
 • کاملا محلول در آب بوده و به راحتی می‌توان در تمامی سیستم‌های آبیاری (تحت فشار یا غرق آبی) استفاده کرد.
 • تمامی احتیاجات کودی (مخصوصاً فسفر) را در زمان استفاده تامین می‌کند.
 • بسته بندی ۱۰ کیلوگرم
کود کامل 36-12-12 فرتی گل(10 کیلوگرمی)

کود کامل ۳۶-۱۲-۱۲ فرتی گل(۱۰ کیلوگرمی)

 • با توجه به فرموله‌ی خاص خود بهترین زمان استفاده بعد از آغاز باردهی می‌باشد.
 • کاملاً محلول در آب بوده و به راحتی می‌توان در تمامی سیستم‌های آبیاری (تحت فشار یا غرق آبی) استفاده کرد.
 • تمامی احتیاجات کودی (مخصوصاً پتاس) را در زمان استفاده تامین می‌کند.
 • می‌توان بصورت محلول‌پاشی نیز استفاده کرد.
 • قدرت جذب بالائی داشته و به راحتی توسط گیاه جذب و استفاده می‌شود.
 • بسته بندی ۱۰ کیلوگرمی
کود کامل ۲۰-۲۰-۲۰ فرتی گل

کود کامل ۲۰-۲۰-۲۰ فرتی گل

 • گیاهان بیشتر از هرعنصری دیگری  به سه عنصر نیتروژن (N) ، فسفر (P) و پتاسیم (K) نیاز دارند.
 • کودکامل  NPK فرتی گل دارای در صد استاندارد ۲۰%ازت ۲۰%فسفات ۲۰% پتاس (۲۰+۲۰+۲۰+TE)  و عناصر میکرو می باشد.
 • کودهای فرتی گل به صورت ۱۰۰% محلول در آب می باشند.
 • مواد اولیه شرکت یوروسالیدز
 • بسته بندی ۱۰ کیلوگرمی
کود 10-52-10 باواریا(15 کیلوگرمی)

کود کامل ۲۰-۲۰-۲۰ باواریا (۱۵کیلوگرمی)

 • گیاهان بیشتر از هرعنصری دیگری  به سه عنصر نیتروژن (N) ، فسفر (P) و پتاسیم (K) نیاز دارند.
 • کودکامل  NPK باواریا دارای در صد استاندارد ۲۰%ازت ۲۰%فسفات ۲۰% پتاس (۲۰+۲۰+۲۰+TE)  و عناصر میکرو می باشد.
 • کودهای فرتی گل به صورت ۱۰۰% محلول در آب می باشند.
 • مواد اولیه شرکت یوروسالیدز
 • بسته بندی ۱۵ کیلوگرمی
بارافشان

کود ۱۰-۵۲-۱۰ (فسفربالا) هیدروکورپ

 • با توجه به فرموله‌ی خاص خود بهترین زمان استفاده ابتدای فصل و گلدهی می‌باشد.
 • بهترین جواب‌دهی را در ابتدای دوره برای افزایش ریشه‌زائی و تحریک گیاه برای گل‌دهی داراست.
 • کاملا محلول در آب بوده و به راحتی می‌توان در تمامی سیستم‌های آبیاری (تحت فشار یا غرق آبی) استفاده کرد.
 • تمامی احتیاجات کودی (مخصوصاً فسفر) را در زمان استفاده تامین می‌کند.
 • بسته بندی ۱۰ کیلوگرم