کود ریشه زا راسینال

کود راسینال محرک رشد ریشه 1 لیتری

 •  افزایش رشد ریشه
 •  افزایش جذب مواد معدنی از طریق خاک و انتقال آن به گیاه
 • افزایش مقاومت گیاه به شرایط سخت محیطی و آفات
 •  افزایش محصول و بهبود کیفیت آن
 • مقدار مصرف پیشنهادی
  مصرف خاکی ۲ لیتر/هکتار
  مصرف هیدروپونیک ۱ لیتر/هکتار
کود راسینال(محرک رشد ریشه)

کود راسینال(محرک رشد ریشه)

 •  افزایش رشد ریشه
 •  افزایش جذب مواد معدنی از طریق خاک و انتقال آن به گیاه
 • افزایش مقاومت گیاه به شرایط سخت محیطی و آفات
 •  افزایش محصول و بهبود کیفیت آن
 • مقدار مصرف پیشنهادی
  مصرف خاکی ۲ لیتر/هکتار
  مصرف هیدروپونیک ۱ لیتر/هکتار